vwin000官方网站
调用

莱尔立式Trim压力机,型号152PV, 2005。非常低的时间!!

打电话给我们
(877) 887 - 9408
国际
(312) 878 - 3809
品牌 莱尔
模型 152年光伏
12226 c

产品特性

 • 二手莱尔垂直修整压力机,型号152PV, 2005。非常低的时间!!
 • 工作能力 ................... 35吨
 • 马克斯板宽度 .................... 55”
 • 固定压板开口.......16.5" x 52"
 • 滚筒中风 ......................... 9”
 • 速度 ................................... 100年CPM
 • 只有126小时!!!!
 • 伺服器
 • 伺服夹饲料
 • 动压板采用伺服齿轮箱驱动
 • 线性轴承
 • 480/3/60
 • 45.7安培
 • 近似尺寸:
 • 长x宽x高
返回顶部
Baidu